Polityka prywatności

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UNTOLD TALES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WARSZAWA, dnia 29 września 2020 r.

Dokładamy najwyższych starań, aby chronić Państwa prywatność oraz dane osobowe. W celu realizacji powyższego, działamy w oparciu o najnowocześniejsze standardy i technologie, służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych, w tym przede wszystkim minimalizowaniu ryzyka przechwycenia danych osobowych przez osoby trzecie, ich niedozwolonej modyfikacji, utraty lub uszkodzenia. 

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki przed podaniem jakichkolwiek danych.

Korzystając z naszej strony akceptujecie Państwo zasady niniejszej Polityki, zawierające informacje o sposobie, zakresie i celu uzyskiwania i przetwarzania Państwa Danych osobowych.

Informujemy, że mogą Państwo odwiedzać naszą stronę bez ujawniania swoich Danych osobowych. W takim przypadku gromadzimy wyłącznie dane dotyczące wizyt na naszej stronie, w tym w szczególności adres IP, rodzaj przeglądarki, nazwa systemu operacyjnego. Służą one wyłącznie do celów statystycznych i nie pozwalają na powiązanie z Państwa osobą.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem niniejszej Polityki jest wyjaśnienie zasad, na jakich Przetwarzane są Dane osobowe oraz omówienie podstawowych praw osób, których Dane są Przetwarzane przez Administratora.
 2. Użyte w niniejszej Polityce pojęcia oznaczają:
Administrator, SpółkaUntold Tales S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-830) przy Al. Zjednoczenia 36, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym pod nr KRS 0000860756,  NIP: 1182213801
Dane, Dane osobowedane osobowe stanowiące informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
Osoba, Osobyosoba/osoby fizyczne, której/których Dane są Przetwarzane przez Administratora
Politykaniniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanieoperacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie
Serwisserwis internetowy działający pod adresem https://untoldtales.games
RODORozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.)
Ustawaustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z późn. zm)


II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem przekazanych Spółce Danych osobowych jest Spółka.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres korespondencyjny Spółki tj. Warszawa (kod pocztowy: 01-830) przy Al. Zjednoczenia 36, jak również poprzez adres e-mail: contact@untoldtales.games.
 3. Administrator dba o to by Dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i tylko przez okres w jakim jest to niezbędne.
 4. Administrator zapewnia, że powierzone mu Dane są Przetwarzane zgodnie z przepisami RODO oraz Ustawy.

III. RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator Przetwarza Dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu Przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL, które zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez Administratora działalności.
 2. Podanie Danych jest niezbędne do podejmowania działań na żądanie Osoby, której dane dotyczą i lub do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 3. W pozostałym zakresie podanie Danych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia lub podania Danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi przekazywanie informacji o jego działalności oraz utrzymywanie kontaktu.

IV. ZAKRES, OKRES I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

A. KONTAKT PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ

Zakres i źródło Danych

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: cyberFolks.pl
 2. Administrator Przetwarza Dane osobowe, w szczególności w następującym zakresie: imię, nazwisko, firma, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu, adres korespondencyjny.
 3. Administrator uzyskuje Dane bezpośrednio do Osoby poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie:https://untoldtales.games/ oraz inne formularze zamieszczone na stronie.
 4. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 5. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 6. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

Cele Przetwarzania

Administrator Przetwarza Dane w celu:

 1. odpowiedzi na przesłany formularz (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. bieżącego kontaktu w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy, przedstawieniem oferty, przesłaniem zlecenia, odpowiedzi na pytania (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z wykonywaniem umów, zleceń, przedkładanymi ofertami i zapytaniami (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. kontaktu telefonicznego związanego ze świadczonymi usługami oraz prowadzoną działalnością, w tym realizowaniem umów, informowaniem o usługach (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. realizacji umów, zleceń w tym dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. wykonywania umów zawieranych przez Administratora w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratorem (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych oraz tworzeniem sieci kontaktów np. poprzez wymianę wizytówek, organizację/uczestnictwo spotkań biznesowych/konferencji/eventów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. potencjalnego nawiązania współpracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania Danych

 1. Administrator będzie Przetwarzał Dane osobowe w okresie utrzymywania bieżących relacji, w tym wymiany korespondencji, bądź do czasu cofnięcia zgody na Przetwarzanie Danych. 
 2. W przypadku Przetwarzania Danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – Dane będą Przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem Przetwarzania Danych. 
 3. Okres Przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy Przetwarzanie Danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 
 4. W odniesieniu do Danych przetwarzanych na cele marketingowe, dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 5. Po okresie Przetwarzania Dane będą usuwane lub zanonimizowane.

V. ODBIORCY DANYCH

 1. W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością w zakresie w jakim jest to niezbędne Dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
 1. podmiotom świadczącym usługi księgowe;
 2. podmiotom świadczącym usługi prawne;
 3. podmiotom świadczącym usługi marketingowe;
 4. pracownikom współpracownikom, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony;
 5. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 6. podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu;
 7. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków;


VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Administrator nie przekazuje Danych osobowych poza EOG.


VII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w indywidulanych przypadkach, w szczególności Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.


VIII. UPRAWNIENIA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w przepisach prawa Osobom, których Dane dotyczą, przysługuje:
 1. prawo dostępu do treści swoich Danych;
 2. prawo do sprostowania niezgodności lub błędów w Przetwarzanych Danych lub ich uzupełnienia;
 3. prawo do informacji o Przetwarzanych Danych w tym o celach i podstawach Przetwarzania;
 4. prawo do ograniczenia Przetwarzania Danych osobowych;
 5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, o ile Przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody;
 6. prawo do przenoszenia Danych osobowych;
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania Danych;
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.
 9. Wnioski dotyczące realizacji powyższych uprawnień należy składać pisemnie lub elektronicznie na adresy wskazane w niniejszej Polityce.


IX. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Administrator dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych mu Danych osobowych.
 2. Administrator: 
 1. zapewnia przejrzystość Przetwarzania Danych;
 2. informuje o Przetwarzaniu Danych w momencie ich zbierania, za wyjątkiem sytuacji w których na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany;
 3. dba o to, by Dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i Przetwarzane były tylko przez okres w jakim jest to niezbędne,
 4. zapewnia poufność Danych przez dostęp do Danych tylko przez osoby upoważnione.
 5. W sytuacji, gdy mimo podjętych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony Danych osobowych i naruszenie to mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których Dane dotyczą, Administrator niezwłocznie poinformuje o takim zdarzeniu Osoby, których dane dotyczą.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka obowiązuje od dnia 29 września 2020 r.
 2. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki bez konieczności informowania o tym Osób. 
 4. Wprowadzone zmiany w Polityce zawsze będą publikowane w Serwisie.
 5. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki w Serwisie.
 6. Administrator posiada odrębnie uregulowaną politykę cookies, która znajduje się na stronie internetowej Spółki https://untoldtales.games/polityka-cookies